Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik XLS

Ankieta

Płatność kartą przy dostawie


Bestsellery

Promocje

PromocjaSegregator DOTTS A4 75mm - bordowy-688793

Segregator DOTTS A4 75mm - bordowy9,69 zł8,49 zł brutto6,90 zł netto

PromocjaPapier toaletowy VELVET Care Jumbo celuloza op.12-626848

Papier toaletowy VELVET Care Jumbo celuloza op.1263,99 zł55,00 zł brutto44,72 zł netto

PromocjaPapier xero A4 Mondi Color Copy KARTON OP.5 100g.-670394

Papier xero A4 Mondi Color Copy KARTON OP.5 100g.357,79 zł333,91 zł brutto271,47 zł netto

PromocjaNiszczarka KOBRA 400 S5 ES-635825

Niszczarka KOBRA 400 S5 ES20 127,30 zł12 399,99 zł brutto10 081,29 zł netto

PromocjaNiszczarka KOBRA 260 HS-6 ES Touch Screen-635975

Niszczarka KOBRA 260 HS-6 ES Touch Screen13 667,50 zł8 843,69 zł brutto7 189,99 zł netto

PromocjaNiszczarka KOBRA 260.1 HS DIN 6 ENERGY SMART-635933

Niszczarka KOBRA 260.1 HS DIN 6 ENERGY SMART12 355,90 zł7 994,99 zł brutto6 499,99 zł netto

PromocjaNiszczarka WALLNER XD 805 CD -637584

Niszczarka WALLNER XD 805 CD436,10 zł299,99 zł brutto243,89 zł netto

PromocjaGilotyna ARGO RC 380 SC-636077

Gilotyna ARGO RC 380 SC2 415,30 zł1 499,99 zł brutto1 219,50 zł netto

Strona główna » Nasz BLOG » Informacje o produktach » Koperty biurowe jakie wybrać ?

Koperty biurowe jakie wybrać ?

Data dodania: 20-03-2022


Nie­jed­nemu z nas mogłoby się wyda­wać, że koperty to już dawno prze­stała rzecz. W końcu mamy erę E-maili, Mes­sen­gera i What Up’a. Na szczę­ście to nie jest prawda. Koperty są jed­nym z naj­czę­ściej uży­wa­nych opa­ko­wań na świe­cie. Mało tego mamy koperty w róż­nych roz­mia­rach, z folią bąbel­kową ale rów­nież bez. Możemy bez­piecz­nie w nich prze­sy­łać róż­nego rodzaju płyty czy książki oraz doku­menty. Mogą też peł­nić rolę opa­ko­wa­nia na pre­zent wystar­czy, że wybie­rzemy ozdobną kopertę. Myślę, że będziecie zaskoczeni ilością i rodzajami kopert. Zapraszam do przeczytania tego artykułu.
 

Rozmiary 

 

Wiel­kość koperty B4 jest nie­znacz­nie więk­sza w sze­ro­ko­ści niż od stan­dar­do­wej koperty. Można w niej wysy­łać grub­szy plik doku­men­tów, nawet do dwóch i pół cen­ty­me­trów, a spe­cjalna samo­przy­lepna klapka uła­twia sprawę ze szczel­nym zamknię­ciem koperty. Dodat­kowo posiada on pod­druk, w któ­rym Twoje doku­menty są cał­ko­wi­cie bez­pieczne i nie­czy­telne. Koperta B5 jest troszkę mniejsza od koperty B4. Pozwala on na wysła­nie podobnej ilości dokumentów tylko w mniejszej wielkości. Kolej­nym for­ma­tem jest C4. W takiej koper­cie zmiesz­czą się kartki wiel­ko­ści A4 czyli takie jakich uży­wamy na co dzień do dru­ko­wa­nia doku­men­tów. Jeśli poszu­ku­je­cie koperty na foto­gra­fie to z powo­dze­niem może­cie wybrać for­mat C5 w któ­rym ide­al­nie zmiesz­czą się zdję­cia. Nie­stety kartka A4 się w niej nie pomie­ści, chyba że zło­ży­cie ją na pół. Ostatni for­mat C6 jest naj­mniej­szy. Zmie­ści się w niej tylko dwa­dzie­ścia pięć pro­cent zwy­kłej kartki A4, czyli musie­li­by­śmy ją zło­żyć na cztery czę­ści. 
 

Format koperty Rozmiar (mm) Dostosowane do formatu arkusza
DL 110 × 220 1/3 A4
C7/C6 81 x 162 1/3 A5
C6 114 × 162 A6
C6/C5 114 × 229 1/3 A4
C5 162 × 229 A5
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 C6
B5 176 × 250 C5
B4 250 × 353 C4
E4 280 × 400 B4


 

Rodzaje zamknię­cia 

 

Więk­szość kopert posiada stan­dar­dowe kle­je­nie czyli pasek samo­przy­lepny. Dzięki takiemu zasto­so­wa­niu nie musimy uży­wać dodat­kowo kleju i przy oka­zji nie bru­dzimy rąk. To ogromne uła­twie­nie, zwłasz­cza w archi­wach czy miej­scach, gdzie praca z doku­men­tami powinna iść szybko. Nie umiem sobie wyobra­zić kle­je­nia każ­dej koperty osobno, a póź­niej kle­je­nia się do wszyst­kiego co mnie ota­cza. Najczę­ściej spo­ty­kane są taśmy z kle­je­niem SK i HK. O co w tym cho­dzi? Cho­dzi o dłu­gość prze­trzy­my­wa­nia takiej koperty i trwa­łość kleju. Koperty które posia­dają pasek kle­jący HK mogą wytrzy­mać dłu­żej, bo aż do pię­ciu lat. Klej w nich jest bar­dziej wytrzy­mały oraz trwały. Znowu paski kle­jące SK są słab­sze. Wytrzy­mują max do jed­nego roku i do tego czasu trzeba je zużyć. Innym rodza­jem kle­je­nia jest pasek kle­je­nia na mokro, przy któ­rym potrzebne jest jego nawil­że­nie. Zwy­kle wystar­czy pośli­nić taki pasek i bez pro­blemu koperta się zamknie. Jest to najbar­dziej popu­larne oraz najbar­dziej wytrzy­małe kle­je­nie. 
 

Koperty z paskiem HK

alt

Koperty samoklejące SK

alt

 

Koperty samoklejące NK - na mokro

alt

 

Koperty z folią bąbel­kową czy okien­kiem

 

Do wyboru, oprócz wiel­ko­ści oraz kle­je­nia mamy rów­nież moż­li­wość wybra­nia koperty z oknem lub jeśli wysy­łamy coś droż­szego i podat­nego na zepsu­cie – kopertę z folią bąbel­kową. Koperty mają okienka tylko po to, by przy­śpie­szyć pro­ces wysła­nia listu. Nie musimy wtedy wła­sno­ręcz­nie napi­sać adre­sata naszego listu, tylko przez to okienko widać do jakiej osoby dany list ma tra­fić. To dodat­kowe uła­twie­nie. Nie musimy się mar­twić, że ktoś zoba­czy zawar­tość listu, ponie­waż okienko jest usy­tu­owane w takim miej­scu, aby było widać tylko adres. Przy tej opcji musimy pamię­tać by odpo­wied­nio nadru­ko­wać dane adre­sata i tyle. Koperty z folią bąbel­kową są w taki spo­sób skon­stru­owane, że na zewnątrz są papie­rowe, a wnę­trze posia­dają oble­pione folią bąbel­kową. Dzięki takiemu połą­cze­niu możemy być pewni, że rzecz która jest wysy­łana w takiej koper­cie jest bez­pieczna. Takie opa­ko­wa­nie jest dużo bar­dziej este­tyczne, niż kar­ton, a w niej mała rzecz oble­piona folią bąbel­kową. 
 

alt

 

alt

 

Koperty ozdobne oraz RBD

 

Koperty RBD cha­rak­te­ry­zują się tym, że są trój­wy­mia­rowe, ale także mają więk­szą gra­ma­turę i roz­sze­rzane boki oraz spód. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu są one bar­dziej wytrzy­małe oraz wię­cej miesz­czą niż koperty tra­dy­cyjne. Koperty ozdobne nato­miast ide­al­nie spraw­dzą się jako opa­ko­wa­nie na pre­zent ale nie tylko. Możemy wysłać w nim list do uko­cha­nej lub uko­cha­nego albo dać zapro­sze­nie na ślub czy jakąś więk­szą uro­czy­stość. Takie koperty są bar­dzo wytworne i ele­ganc­kie. 
 

alt

Koperty kurier­skie 

 

Jeśli czę­sto wysy­łasz paczkę i potrze­bu­jesz do niej dodać jakiś doku­ment to pole­cam Ci kopertę kurier­ską. Ina­czej nazywa się ją przy­lgą, a dla­czego? Już Ci tłu­ma­czę. Są to foliowe, prze­zro­czy­ste koperty, które możesz dokleić na wierzch paczki. Nie powinno się z tym nic stać, nawet jeśli będzie mieć to stycz­ność z wodą. Do takiej koperty możesz dać fak­turę, jakiś doku­ment, dane adre­sowe czy materiały promocyjne. Przy­kle­isz ją na wierzch paczki, stąd ta nazwa. Dodat­kowo, spodnia war­stwa przy­lgi jest pokryta bar­dzo moc­nym kle­jem, dzięki czemu masz pew­ność, że koperta nie odklei się od paczki w trak­cie trans­portu.

Komentarze (0)

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Informacje o produktach

Super hit

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

  • sklep papierniczy
  • sklep papierniczy
  • sklep papierniczy
  • sklep papierniczy - rzetelna firma
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu